Uprawnienie instruktora samolotowego FI(A)

Nauczanie innych latania jest zadaniem bardzo wymagającym ale też dającym niezwykłą satysfakcję. Pozwala ono otworzyć drzwi to pełnej kariery pilota samolotowego przez możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia, które pozwala na przejście do wielu różnych sektorów lotnictwa samolotowego. Nauczanie latania stanowi ponadto doskonałe uzupełnienie pracy zawodowej w roli pilota samolotowego dostarczając zbalansowania zdobywanych doświadczeń w czasie latania.
Kurs na Uprawnienie instruktora samolotowego FI(A) w PlanePoland składa się z minimum 30 godzin szkolenia w locie oraz 125 godzin wykładów teoretycznych (w tym 25 godzin instruktażu nauczania i uczenia się). Zgodnie z FCL.940 w sekcji 1, uprawnienie instruktora samolotowego FI(A) jest ważne 3 lata (przedłużenie zgodnie z FCL.940 w sekcji 2).

Uprawnienie instruktora samolotowego FI(A) opisane jest w Podczęści J Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (pobierz PDF). 

1 Instruktor FI(A)

» Zobacz FCL.915 w sekcji 1 - warunki wstępne i wymagania dotyczące instruktorów:

a) Przepisy ogólne. Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktora musi mieć ukończone co najmniej 18 lat.
b) Dodatkowe wymagania dotyczące instruktorów prowadzących szkolenie w locie na statkach powietrznych. Posiadacz lub kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia instruktorskiego do prowadzenia szkolenia w locie na statkach powietrznych musi:

1)  posiadać co najmniej licencję oraz, w zależności od przypadku, uprawnienia odpowiednie dla prowadzonego szkolenia w locie;
2)  z wyjątkiem instruktora prób w locie:
(i) posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie, z czego nie więcej niż 7 godzin na urządzeniu FSTD tego typu lub klasy; lub
(ii) przejść ocenę kompetencji w odpowiedniej kategorii instruktorskiej na tej klasie lub typie statku powietrznego;
3)  posiadać uprawnienia do wykonywania czynności pilota dowódcy na statku powietrznym podczas prowadzenia szkolenia w locie.
c) Zaliczenie na poczet dalszych uprawnień i do celów przedłużenia ważności
1)  Osobie ubiegającej się o kolejne uprawnienia instruktorskie można zaliczyć umiejętności uczenia i nauczania, którymi wykazała się ona, zdobywając posiadane już uprawnienie instruktorskie.
2)  Czas lotu w charakterze egzaminatora podczas egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności zostaje w pełni zaliczony na poczet wymagań dotyczących przedłużenia ważności wszystkich posiadanych przez daną osobę uprawnień instruktorskich.

» Zamknij FCL.915 sekcji 1

» Zobacz FCL.905 w sekcji 2 - uprawnienia i warunki:

Instruktor FI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w locie w celu wydawania, przedłużania ważności lub wzna­wiania ważności:

a)  licencji PPL, SPL, BPL i LAPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego;
b)  uprawnień na klasę lub typ jednosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową; rozszerzeń uprawnień na klasę lub typ balonów oraz rozsze­rzeń na klasę szybowców;
d)  licencji CPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, pod warunkiem wykonania co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota tej kategorii statku powietrznego, z czego co najmniej 200 godzin w ramach szkolenia w locie;
e)  uprawnień do wykonywania lotów nocnych, pod warunkiem:
1) posiadania kwalifikacji do wykonywania lotów nocnych na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
2) wykazania się przed instruktorem FI uprawnionym zgodnie z lit. i) poniżej zdolnością prowadzenia szkolenia w locie nocnym; oraz
3) spełnienia wymogu dotyczącego doświadczenia w lotach nocnych określonego w FCL.060 lit. b) pkt 2;
f)  uprawnień do wykonywania lotów holujących lub akrobacyjnych, pod warunkiem posiadania takich uprawnień i wykazania się przed instruktorem FI uprawnionym zgodnie z lit. i) poniżej zdolnością prowadzenia szkolenia w zakresie tych uprawnień;
g)  uprawnień IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego, pod warunkiem:
1)  posiadania co najmniej 200 godzin czasu lotu IFR, z czego nie więcej niż 50 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na symulatorze FFS, urządzeniu FTD 2/3 lub FNPT II;
2)  ukończenia jako uczeń-pilot szkolenia IRI i zaliczenia oceny kompetencji na potrzeby uprawnienia IRI; oraz
3)  dodatkowo:
(i) w przypadku samolotów wielosilnikowych, spełnienia wymagań dotyczących wydania uprawnienia CRI; (ii) w przypadku śmigłowców wielosilnikowych, spełnienia wymagań dotyczących wydania uprawnienia TRI;
h)  uprawnień na klasę lub typ wielosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową, pod warunkiem spełnienia:
1)  w przypadku samolotów, warunków wstępnych dotyczących szkolenia CRI określonych w FCL.915.CRI lit. a) oraz wymagań określonych w FCL.930.CRI i FCL.935;
2)  w przypadku śmigłowców, wymagań określonych w FCL.910.TRI lit. c) pkt 1 oraz warunków wstępnych dotyczących szkolenia TRI(H) określonych w FCL.915.TRI lit. b) pkt 2;
i)  uprawnienia FI, IRI, CRI, STI lub MI, pod warunkiem:
1)  przeprowadzenia co najmniej:
(iii)  we wszystkich pozostałych przypadkach, 500 godzin szkolenia w locie na odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
2)  uzyskania od egzaminatora instruktorów FIE pozytywnej oceny kompetencji zgodnie z FCL.935 na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, pokazującej zdolność do prowadzenia szkolenia w zakresie uprawnienia FI;
j)  licencji MPL, pod warunkiem:
1)  w przypadku zasadniczej fazy szkolenia odbywającej się w locie, wykonania co najmniej 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotowego, w tym co najmniej 200 godzin w ramach szkolenia w locie;
2)  w przypadku podstawowej fazy szkolenia:
(i) posiadania uprawnienia IR na samoloty wielosilnikowe wraz z uprawnieniem do szkolenia w zakresie upraw­nienia IR; oraz
(ii) posiadania co najmniej 1 500 godzin czasu lotu w operacjach w załodze wieloosobowej;
3)  w przypadku instruktora FI, który już posiada kwalifikacje do szkolenia podczas szkoleń zintegrowanych na licencje ATP(A) lub CPL(A)/IR, wymóg określony w pkt 2 ppkt (ii) można zastąpić ukończeniem kompleksowego szkolenia obejmującego:
(i)  kwalifikację na MCC;
(ii)  obserwację 5 sesji szkolenia w locie podczas fazy 3 szkolenia MPL;
(iii)  obserwację 5 sesji szkolenia w locie podczas fazy 4 szkolenia MPL;
(iv)  obserwację 5 okresowych sesji szkoleniowych ukierunkowanych na wykonywanie lotów liniowych przepro­wadzanych przez operatora;
(v)  zakres szkolenia instruktorskiego MCCI.
W takim przypadku instruktor FI musi przeprowadzić swoje pierwsze 5 sesji szkoleniowych pod nadzorem instruktora TRI(A), MCCI(A) lub SFI(A) uprawnionego do szkolenia w locie w zakresie MPL.

» Zamknij FCL.905 sekcji 2

» Zobacz FCL.910 w sekcji 2 - uprawnienia ograniczone:

a)  Uprawnienia instruktora FI ograniczają się do prowadzenia szkolenia w locie pod nadzorem innego FI na tę samą kategorię statku powietrznego wyznaczonego w tym celu przez zatwierdzony ośrodek szkolenia, w następujących przypadkach:
1)  w odniesieniu do wydawania licencji PPL, SPL, BPL i LAPL;
2)  podczas wszystkich szkoleń zintegrowanych na poziomie PPL, w przypadku samolotów i śmigłowców;
3)  w odniesieniu do uprawnień na klasę lub typ jednosilnikowych statków powietrznych z załogą jednoosobową, rozszerzeń na klasę lub grupę balonów oraz rozszerzeń na klasę szybowców;
4)  w odniesieniu do uprawnień do wykonywania lotów nocnych, holujących lub akrobacyjnych.
b)  Podczas prowadzenia szkolenia pod nadzorem, zgodnie z lit. a), instruktor FI nie jest uprawniony do dopuszczania uczniów-pilotów do wykonywania pierwszych samodzielnych lotów i pierwszych samodzielnych lotów nawigacyj­nych.
c)  Ograniczenia określone w lit. a) i b) zostaną zdjęte z uprawnienia FI po wykonaniu przez instruktora FI co najmniej:
1)  w przypadku uprawnienia FI(A), 100 godzin szkolenia w locie na samolotach lub motoszybowcach turystycznych oraz, dodatkowo, po nadzorowaniu co najmniej 25 samodzielnych lotów wykonanych przez uczniów-pilotów;
2)  w przypadku uprawnienia FI(H), 100 godzin szkolenia w locie na śmigłowcach oraz, dodatkowo, po nadzoro­waniu co najmniej 25 samodzielnych ćwiczeń w locie wykonanych przez uczniów-pilotów;

» Zamknij FCL.910 sekcji 2

» Zobacz FCL.915 w sekcji 2 - warunki wstępne:

Osoba ubiegająca się o uprawnienie FI musi:

a)  w przypadku uprawnienia FI(A) oraz FI(H):
1) odbyć 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, z czego nie więcej niż 5 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów na urządzeniu FSTD;
2) wykonać 20 godzin lotu nawigacyjnego VFR w charakterze pilota dowódcy na odpowiedniej kategorii statku powietrznego; oraz
b)  dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(A):
1)  posiadać co najmniej licencję CPL(A); lub

2)  posiadać co najmniej licencję PPL(A) oraz:
(i)  spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL, z wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do licencji LAPL(A); oraz
(ii)  wykonać co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych, z czego 150 godzin w charakterze pilota dowódcy;
3)  wykonać co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musi być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI lit. a);
4)  wykonać lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy, w tym lot na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach;
c)  dodatkowo, w przypadku uprawnienia FI(H), wykonać 250 godzin całkowitego czasu lotu jako pilot śmigłowca, z czego:
1) co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej licencję CPL(H); lub

2) co najmniej 200 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, jeżeli kandydat posiada co najmniej PPL(H) i spełnił wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej dla licencji CPL;

» Zamknij FCL.915 sekcji 2

» Zobacz FCL.930 w sekcji 2 - szkolenie:

a)  Osoba ubiegająca się o certyfikat FI, w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie. Lot kontrolny jest przeprowadzany w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ określone w dodatku 9 do niniejszej części.
b)  Szkolenie FI obejmuje:
1) 25 godzin uczenia się i nauczania;
2) (i) w przypadku FI(A), (H) oraz (As), co najmniej 100 godzin wykładów z wiedzy teoretycznej, w tym spraw­ dziany postępów;
3) (i) w przypadku FI(A) oraz (H), co najmniej 30 godzin szkolenia w locie, w tym 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem, z czego 5 godzin można wykonać na symulatorze FFS, urządzeniu FNPT I lub II bądź FTD 2/3;

W przypadku ubiegania się o uprawnienie FI na inną kategorię statku powietrznego pilotowi, który posiada lub posiadał:

1) uprawnienie FI(A), (H) lub (As), zalicza się 55 godzin na poczet wymogu określonego w lit. b) pkt 2 ppkt (i).

» Zamknij FCL.930 sekcji 2

» Zobacz FCL.940 w sekcji 2 - przedłużanie i wznawianie ważności:

a) W celu przedłużenia ważności uprawnienia FI jego posiadacz musi spełnić 2 z 3 poniższych wymagań:
1) przeprowadzić:

(i)  w przypadku certyfikatu FI(A) oraz (H), co najmniej 50 godzin szkolenia w locie na odpowiedniej kategorii statku powietrznego, w okresie ważności uprawnienia, jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI lub egzaminator. Jeżeli przedłużenie ma objąć uprawnienia do szkolenia IR, 10 z tych godzin będzie szkoleniem w locie do IR i musi zostać wykonane w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności uprawnienia FI;
2) wziąć udział w instruktorskim seminarium odświeżającym w okresie ważności uprawnienia FI;
3) uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności uprawnienia FI.

Co najmniej w co drugim przedłużeniu ważności uprawnienia FI(A) lub FI(H), bądź w co trzecim przedłużeniu ważności uprawnienia FI(As), (S) oraz (B), jego posiadacz musi przejść ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935.

Wznowienie ważności. W przypadku upływu ważności certyfikatu FI jego posiadacz, w okresie 12 miesięcy przed wznowieniem jego ważności, musi:

1) wziąć udział w instruktorskim seminarium odświeżającym;
2) uzyskać pozytywną ocenę kompetencji zgodnie z FCL.935.

» Zamknij FCL.940 sekcji 2

Przed przystąpieniem do szkolenia na Uprawnienie instruktora samolotowego FI(A) należy pamiętać, że osoba ubiegająca się o certyfikat FI, w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie szkolenia, musi zaliczyć lot kontrolny z instruktorem FI uprawnionym zgodnie z FCL.905.FI lit. i), którego celem jest ocena, czy może ona rozpocząć szkolenie. Lot kontrolny jest przeprowadzany w oparciu o zasady kontroli umiejętności dla uprawnienia na klasę i typ śmigłowca zgodnie z dodatkiem 9 do Part FCL.

2 Instruktor FI(A)