Ubezpieczenia

Pomagamy w  przygotowaniu na zlecenie ubezpieczeń lotniczych oraz innych związanych z działalnością gospodarczą. Oferujemy następujące ubezpieczenia lotnicze:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich, innych niż pasażerowie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wobec pasażerów oraz ich bagażu, poczty i rzeczy osobistych

Ubezpieczanie statków powietrznych – AEROCASCO, które obejmuje szkody powstałe podczas: postoju, startu, lądowania, lotu, w trakcie przeglądu, naprawy, wykonywania operacji specjalistycznych.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) pilotów, członków załogi i pasażerów

Współpracujemy z innymi brokerami za porozumieniem stron. Po to, aby chronić Klienta i działając w zgodzie z Etyką.

Warto zaznaczyć, że  Broker pomaga przy procedurach likwidacji szkód.

Broker reprezentuje swojego Klienta – pełnomocnika natomiast agent sprzedaje produkt reprezentując Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia lotnicze

OC OPERATORA LOTNICZEGO – UŻYTKOWNIKA STATKU POWIETRZNEGO

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w  odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej operatora. Ponadto zgodnie z ww. Rozporządzeniem wymagana minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w zakresie OC operatora statków powietrznych jest uzależniona od maksymalnej masy startowej danego statku powietrznego MTOW.

OC PRZEWOŹNIKA STATKU

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w  odniesieniu do przewoźników statków lotniczych i operatorów statków powietrznych. Z dniem 29 grudnia 2006 r. Minister Transportu wydał przepis deregulujący ww. Rozporządzenie w zakresie minimalnych sum gwarancyjnych w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności użytkownika statku powietrznego wobec osób przebywających na pokładzie statku powietrznego innych niż członkowie załogi. Na jego mocy każdy użytkownik statku powietrznego z masą powyżej 2 700 kg jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC pasażera na kwotę nie niższą niż 250 000 SDR. Z kolei użytkownicy statków powietrznych z MTOW poniżej 2 700 kg – mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumę 100 000 SDR pod warunkiem, że statek powietrzny wykonuje operacje niehandlowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.)

5) § 11 otrzymuje brzmienie: “§ 11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2.700 kg w  odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z  tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 SDR”. Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera, które stanowi rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej operatora statku powietrznego.

UBEZPIECZENIA LOTNICZE AEROCASCO

Z momentem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w  odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Zgodnie z jego przepisami AeroCasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń lotniczych.

Kilka ważnych pytań dotyczących AeroCasco

Czym jest użytkowanie prywatne? Użytkowanie prywatne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych i dla rozrywki, ale NIE do celów biznesowych, zawodowych lub zarobkowych.

Czym jest użytkowanie komercyjne? Użytkowanie komercyjne oznacza użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych oraz jednocześnie do celów biznesowych, zawodowych, przewozowych (pasażerów, bagażu, towarów) lub zarobkowych, czy wynajmu.

Co należy rozumieć pod pojęciem „Akrobatyka”? Pod pojęciem „Akrobatyka” należy rozumieć manewry statku powietrznego, polegające na wykonywaniu figur akrobacji lotniczej, zazwyczaj nie stosowanych w zwykłych lotach.

W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zawierane są ubezpieczenia lotnicze? Każde z ubezpieczeń lotniczych jest zawierane w towarzystwie, które zaproponuje najlepszą ofertę naszym klientom.

Kto może kupić polisę? Ubezpieczenia lotnicze może nabyć każdy właścicieli lub użytkownik cywilny statków powietrznych, będący osobą fizyczną lub prawną.

Jaki zakres terytorialny obejmują ubezpieczenia lotnicze? Ubezpieczenia lotnicze mają zastosowanie do lotów odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub Europy (z wyłączeniem niektórych obszarów określonych w OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Zakres terytorialny należy wskazać, podczas wypełniania formularza kalkulacyjnego.

Na jaki okres można nabyć polisę lotniczą? Ubezpieczenie lotnicze można nabyć na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Czy można zapłacić za ubezpieczenie AeroCasco w ratach? Tak, przy zakupie rocznego ubezpieczenia. Wówczas można opłacić ubezpieczenie w zależności od wyboru w dwóch lub czterech ratach.

Za jaki okres ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel? Ood dnia wskazanego w ofercie Ubezpieczyciela lub Wskazany przez Ubezpieczającego z zastrzeżeniem przypadku, w którym Ubezpieczający spóźni się z wpłatą składki lub pierwszej raty. Wówczas okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki (lub pierwszej raty), chyba że Ubezpieczający wskazał późniejszy termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

Czy można kupić ubezpieczenie OC przewodnika osobno, czy tylko łącznie z OC operatora? Ubezpieczenie OC przewoźnika lotniczego stanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego, w związku z czym oba ubezpieczenia można nabyć tylko łącznie.

Czy jest uwzględniana franszyza? Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.

Ile wynosi standardowa franszyza redukcyjna w przypadku ubezpieczeń AeroCasco? Zależnie od ubezpieczyczela i wynegocjowanej kwoty ubezpieczenia.

Czy można rozwiązać polisę w trakcie jej trwania? W szczególnych przypadkach jak np.: sprzedaż statku powietrznego, wyłączenie statku powietrznego z eksploatacji – polisa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie. Wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo zachować część lub całość składki zgodnie z OWU.

Jak jest definiowany “pasażer”? “Pasażer” został zdefiniowany jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego, ale nie będąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga.

Czy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika lotniczego obejmuje bagaże pasażerów? Tak, każde ubezpieczone miejsce pasażerskie w ramach OC przewoźnika obejmuje również ubezpieczenie bagażu. Suma ubezpieczenia na bagaż pasażerów wynosi SDR 1 131/osobę.

Kiedy powinno się zgłosić szkodę? W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może stanowić podstawę roszczenia na mocy polisy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela lub brokera.

Czy można wypłacić jakieś kwoty na własną rękę w razie roszczeń osób trzecich? Bez pisemnej zgody ubezpieczyciela nie można wypłacać żadnych kwot ani także składać obietnic wobec osób składających roszczenia.

Jak można zgłosić szkodę? Zgodnie z OWU lub załatwia to broker.

NNW CZŁONKÓW ZAŁOGI

Co daje posiadanie NNW członków załogi statku powietrznego? Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego pozwala na uzyskanie odszkodowania dla członków załogi, którzy odniosą obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Czy suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW członków załogi jest jednakowa w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci osoby ubezpieczonej? W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Natomiast w innych przypadkach trwałego uszczerbku na zdrowiu (określonych w OWU), przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Czy można kupić ubezpieczenie NNW członków załogi osobno? Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

 POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą, t.j producentów części i akcesoriów lotniczych, obsługi naziemnej, itp.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu instruktora lotniczego – ubezpieczenie instruktorów charakterze instruktora pilotażu przed roszczeniami od osób szkolonych z tytułu niewłaściwego wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie działalności gospodarczej nie objętej w zakresie ubezpieczeń lotniczych – odpowiedzialność cywilna przedsiębiorstwa wobec osób trzecich i pracowników (oc działalności i oc pracodawcy)

Ubezpieczenie działalności gospodarczej nie objętej w zakresie ubezpieczeń lotniczych odpowiedzialność cywilna przedsiębiorstwa wobec osób trzecich i pracowników (oc działalności i oc pracodawcy)

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i współpracowników oraz ich rodzin.

Ubezpieczenie mienia (ubezpieczenie budynków wyposażenia, elektroniki, magazynu części zamiennych itp.

Ubezpieczenie komunikacyjne (ubezpieczanie obowiązkowe OC , Autocasco, NNW, Assistance )

Ubezpieczenie utraty dokumentów, cyberataku, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie należności i wile innych produktów.